Huisregels garageparken

Algemeen
Artikel 1

 1. U bent mede-eigenaar en/of gebruiker van het appartementscomplex gelegen aan de Oogstweg te Zeewolde en als mede-eigenaar lid van de Vereniging van Eigenaren Garagepark Zeewolde. Dit brengt met zich mee, dat u niet alleen verantwoordelijk bent voor uw eigen appartementsrecht, maar dat u ook medeverantwoordelijk bent voor het in goede en representatieve staat houden van het gehele complex.
 2. De eigenaren zijn verplicht het plaatsen van steigerwerk ten behoeve van reiniging en/of onderhoud van de gevels en deuren toe te staan.
 3. De beheerder is, in geval van calamiteiten zonder uitdrukkelijke toestemming, bevoegd zich toegang te verschaffen tot de garage van eigenaars en/of gebruikers met gebruikmaking van de master key.
 4. De beheerder is gerechtigd opgegeven meterstanden van nutsbedrijven te controleren. Aan deze controle dient de eigenaar  en/of gebruiker zijn medewerking te verlenen.
 5. Iedere eigenaar en/of gebruiker wordt geacht het complex te gebruiken als een goed huisvader.

Bestemming appartement
Artikel 2

Een appartementsrecht  is bestemd om te worden gebruikt als garage/bedrijfsruimte. Toegestaan zijn industriële en ambachtelijke bedrijven in milieucategorie 1, 2, 3 en 4. Er is een vrijstellingsmogelijkheid voor categorie 5. Voorbeelden van bedrijvigheid in de categorieën 1 t/m 4 zijn: detailhandel in auto’s, boten, caravans, grove bouwmaterialen en ter plaatse vervaardigde producten waarvan de verkoop een nevenactiviteit vormt van de totale bedrijfsvoering. Andere mogelijkheden zijn bv uitgeverijen, kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen, grafische afwerking, grafische reproductie en zetten, reparatie- en servicebedrijven, bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats, post- en koeriersdiensten, handelsbemiddeling (kantoren), groothandel in voedingsmiddelen en overige consumentenartikelen, meubelfabricage, fabricage van munten, sieraden e.d. en muziekinstrumentenfabricage. Voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van deze bestemming is de toestemming van de vergadering vereist.

Gemeenschappelijke gedeelten en zaken
Artikel 3

 1. De eigenaar en/of gebruiker heeft het genot van de gemeenschappelijke gedeelten. Hij mag geen inbreuk maken op het recht van medegebruik van anderen. De eigenaar en/of gebruiker is verplicht zich te onthouden van luidruchtigheid, het onnodig verblijf in de gemeenschappelijke gedeelten en het daarin plaatsen van fietsen, bromfietsen of andere voorwerpen. Zulks is eveneens van toepassing op de bezoekers van  de eigenaren en/of gebruikers. Deze laatsten zijn dan ook verantwoordelijk bij overtreding.
 2. Voor de algemene ruimtes geldt een parkeerverbod voor auto’s, caravans of andere voertuigen. Hier mogen bestuurders alleen laden en lossen. In alle andere gevallen dient de bestuurder het voertuig buiten het terrein te parkeren.
 3. Voor de afvoer van afval, dient de eigenaar en/of gebruiker zelf zorg te dragen.
 4. De gemeenschappelijke ruimten mogen niet worden gebruikt voor opslag.
 5. Huisdieren mogen aan andere bewoners geen hinder of overlast berokkenen. Mocht verontreiniging in de gemeenschappelijke gedeelten plaatsvinden, is de betrokken eigenaar van het huisdier verplicht de sporen hiervan onmiddellijk op te ruimen. Huisdieren dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn.
 6. Storingen aan de toegangspoort, garagedeuren of andere zaken dienen te worden doorgegeven aan de beheerder.

Artikel 4

a.  Eigenaars en/of gebruikers van het complex mogen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur geen veranderingen aanbrengen waardoor de aard van het complex wordt aangetast. Aan het dak en de beplating van het complex en al wat tot het complex behoort mogen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur en/of de vergadering geen wijzigingen of veranderingen worden aangebracht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur, de constructeur en de architect is het niet toegestaan veranderingen of aanpassingen aan te brengen van constructieve aard, welke een verandering van de vloerbelasting tot gevolg kan hebben.
b.  In verband met de gesloten bodem van de garages is het niet toegestaan de bodem te doorboren.
c.  Het is niet toegestaan het terrein en/of de garages zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- en of andere milieuverontreiniging kan optreden, schade aan het gebouw kan ontstaan of het aanzien van het gebouw kan worden geschaad.

Bescherming gebruiksgenot
Artikel 5

 1. Het is verboden: muziek te maken, waaronder wordt verstaan het doen spelen van een radio, een televisietoestel e.d. op zodanige wijze dat dit hinderlijk is voor de medegebruikers.
 2. Het is verboden: tussen 23.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s morgens, alsmede op zon- en erkende christelijke feestdagen, werkzaamheden zoals boren, kloppen e.d. te verrichten aan de bouwconstructie, die hoorbaar zijn voor de andere eigenaren en/of gebruikers.
 3. Het aanbrengen van naamborden, reclame-aanduidingen, uithangborden, vlaggen en andere uitstekende voorwerpen mag slechts geschieden met toestemming van het bestuur. Het aanbrengen van zonweringen, antennes en schotelantennes is niet toegestaan.

Artikel 6
a. De eigenaars en/of gebruikers dienen zich te onthouden van criminele activiteiten, het is nadrukkelijk verboden goederen, waren of (synthetische) stoffen te vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, verstrekken, te kweken, te telen of te gebruiken of aanwezig te hebben, als bedoeld in de opiumwet art. 1 lijst I en II.                   
b. Het is verboden – anders dan voor huishoudelijk gebruik – voorradig te hebben: licht ontvlambare of ontplofbare stoffen en materialen die gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de eigenaars/gebruikers en voor de veiligheid van het complex en de eigendommen die zich erin bevinden.

Verhuur van garages
Artikel 7

a.  Een huurder mag een garage eerst in gebruik nemen na ondertekening van een in duplo opgemaakte gedagtekende verklaring, dat hij het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement, voor zover de bepalingen op hem betrekking hebben, zal naleven.
b.  Iedere eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor schade, welke wordt toegebracht door een huurder en/of gebruiker van zijn garage.

Beheer en administratie
Artikel 8

Het administratieve, financieel en technische beheer van de vereniging van eigenaars zal namens de vergadering worden verzorgd door HET VvE Beheer te Best. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden. HET VvE Beheer is gemachtigd namens de vereniging betalingen te doen.

Artikel 9

a.  De servicekosten moeten per kwartaal vooruit, dat is, vóór de eerste van het betreffende kwartaal, worden betaald, door middel van een overboeking op de bankrekening van de vereniging. De leden zijn vrij om deze servicekosten per jaar vooruit te voldoen.
b.  Indien een lid de servicekosten niet tijdig voldoet is hij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist in verzuim en is hij over dat bedrag, van de datum van opeisbaarheid af, een rente verschuldigd, berekend op basis van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, met een minimum van € 100,- of zoveel meer als de vergadering mocht vaststellen. Het bestuur is bevoegd dit bedrag te matigen. 
Artikel 10
Bij verkoop van het appartementsrecht dient de beheerder van de VVE tijdig op de hoogte te worden gesteld, in verband met de verrekening van de servicekosten. Adreswijzigingen dienen eveneens direct aan de beheerder te worden doorgegeven.

Slotbepaling
Artikel 11

a. Bij overtreding van een der bepalingen van de wet, van de splitsingsakte, splitsingsreglement of van het huishoudelijk reglement, hetzij door een eigenaar, hetzij door een gebruiker, kunnen artikel 39 en 41 van het splitsingsreglement worden toegepast. Voor alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement of het splitsingsreglement niet voorziet, beslist de vergadering van eigenaren.
b.  Bij overtreding van een der bepalingen van de wet, van de splitsingsakte, splitsingsreglement of van het huishoudelijk reglement zullen eventuele kosten voortvloeiend uit deze overtreding geheel en uitsluitend hoofdelijk worden verhaald op de veroorzaker en/of de eigenaar van het bij de overtreding betrokken appartementsrecht.