Disclaimer

Alle rechten voorbehouden
Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt HET Verhuur Beheer geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HET Verhuur Beheer